Cena Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla

ŠTATÚT

Všeobecné ustanovenia
Čl. 1

 1. Vyhlasovateľom Ceny Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla je Slovenské centrum AICT (ďalej len SC AICT), občianske združenie, ktoré je slovenským zástupcom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC.
 2. Cena SC AICT je ocenením tvorivých, teoretických, edičných, teatrologických, prekladových, publikačných, produkčných, pedagogických, prezentačných či iných mimoriadnych počinov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, prípadne pri jeho prezentácii v zahraničí.
 3. Cena sa môže udeliť za výnimočný prínos v rámci všetkých divadelných druhov (činohra, muzikál, opera, opereta, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec, atď.)
 4. Cena sa udeľuje raz ročne maximálne trom laureátom, ktorých určí Výbor SC AICT na základe podnetov členov združenia SC AICT.
 5. Ceny sa udeľujú fyzickým či právnickým osobám, prípadne kolektívom tvorcov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či národnosť.
 6. Cena sa udeľuje za predchádzajúcu divadelnú sezónu. Cena sa môže udeliť in memoriam alebo za celoživotné dielo.
 7. Cenu predstavuje diplom s uvedením tvorcu, kolektívu tvorcov, inscenácie a pod., prípadne vecná cena.
 8. Ceny nie sú sprevádzané finančnou odmenou.

Hlasovanie
Čl. 2

 1. Výzvu na zasielanie návrhov na udelenie Ceny SC AICT rozpošle tajomník SC AICT riadnym členom SC AICT, t.j. tým, ktorí zaplatili členské v danom kalendárnom roku, a to každoročne do 31.júla.
 2. Každý riadny člen SC AICT môže navrhnúť maximálne troch kandidátov na ocenenie. Pri každom kandidátovi uvedie stručné zdôvodnenie, za čo je navrhnutý.
 3. Členovia Výboru SC AICT majú právo predložiť vlastné návrhy. Cenu SC AICT nemôže získať člen aktuálneho Výboru SC AICT.
 4. Podľa počtu návrhov Výbor prichádza k rozhodnutiu buď konsenzuálne, alebo si Výbor zvolí spôsob, akým bude o návrhoch rokovať.
 5. Výbor SC AICT si vyhradzuje právo cenu neudeliť.
 6. Zo zasadaní Výboru SC AICT sa vyhotovuje zápis, ktorý sa archivuje.

Organizačné zabezpečenie
Čl. 3

 1. Cena SC AICT sa udeľuje v rámci ceremoniálu Divadelných ocenení sezóny Dosky.
 2. SC AICT uzatvorí s Asociáciou súčasného divadla, ktorá je vyhlasovateľom ocenení Dosky zmluvu, v ktorej sa každoročne upravia finančné a časové podmienky spolupráce.

Finančné zabezpečenie
Čl. 4

 1. Finančné náklady spojené s udeľovaním Ceny sú zabezpečované z vlastných prostriedkov vyhlasovateľa, z prostriedkov oslovených spoluorganizátorov či iných partnerov, ministerstiev a ich grantových programov, nadácií, fondov a súkromných sponzorov.

Záverečné ustanovenia
Čl. 5

 1. Tento Štatút je vyhotovený v štyroch exemplároch a nadobúda platnosť dňom podpisu štatutára SC AICT.
 2. Každú zmenu tohto Štatútu musí odsúhlasiť Výbor SC AICT.

V Bratislave 30. mája 2015
Ing. Zuzana Uličianska predsedníčka SC AICT