Slovenská sekcia organizácie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC začala pracovať už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia pod vedením vtedajšieho riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV (dnes Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) Miloša Mistríka. Vďaka vzniku Slovenského centra AICT sa odštartovalo začlenenie slovenských divadelných kritikov (a prostredníctvom nich aj slovenského divadla) do európskych a medzinárodných štruktúr.

Činnosť združenia spočiatku koordinoval Divadelný ústav, ako samostatné občianske združenie sa Slovenské centrum AICT zaregistrovalo v roku 2002. Jeho predsedníčkou sa stala divadelná kritička Zuzana Uličianska, ktorá túto funkciu vykonávala do roku 2012 a neskôr znova od roku 2015. V rokoch 2012 až 2015 bola predsedníčkou výboru SC AICT Zuzana Andrejcová Ferusová. Združenie má vyše päťdesiat členiek a členov z radov slovenských divadelných kritikov, teoretikov, kultúrnych publicistov i študentov a študentiek divadelnej vedy.

SC AICT zorganizovalo viaceré semináre a diskusie. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa v júni 2003 uskutočnil aj s účasťou poľských kritikov. V júni 2004 sa konalo hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy sa v septembri 2004 konal ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Venoval sa mladým autorom a novým hrám. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom uskutočnil seminár Problém: divadlo. Na festivale Dotyky a spojenia 2012 sa konala diskusia s názvom Mediálny dopyt po divadle.

V priebehu roku 2017 sa uskutočnili dve prednášky z cyklu Kriticky o kritike venované špecifikám opernej aj tanečnej divadelnej terminológie. V rámci festivalu Dotyky a spojenia 2017 sa konala diskusia k hodnoteniu uplynulej sezóny.

Do roku 2015 väčšinu aktivít SC AICT podporovalo prostredníctvom svojich dotačných schém Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V roku 2016 podporila aktivity SC AICT LITA – autorská spoločnosť. V roku 2017 a 2018 podporil projekt Monitoring divadiel na Slovensku aj Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Stálym partnerom tohto projektu je aj Divadelná fakulta VŠMU.

Od roku 2017 podporuje Monitoring divadiel na Slovensku ako aj niektoré zahraničné aktivity SC AICT z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.