Cieľom projektu Monitoring divadiel na Slovensku je monitorovanie čo najširšieho spektra inscenácií v štátnych, nezávislých i samosprávnych divadlách. V mnohých prípadoch (jednorazové zoskupenia, národnostné divadlá, inscenácie pre deti) sú recenzie, ktoré vznikli vďaka Monitoringu, jedinou relevantnou odbornou reflexiou ich tvorby. Projekt si kladie za úlohu sledovať produkcie z celého Slovenska, vrátane divadiel napr. v Rožňave, Prešove, Spišskej Novej Vsi či Komárne, ktoré dostanú priestor v médiách len zriedka alebo vôbec.

Projekt si nerobí nárok na úplnosť, ročne dokáže recenzentsky reflektovať okolo stovky z celkových vyše dvoch stovák nových premiér. Popri profilových inscenáciách, ktoré výnimočným spôsobom rezonujú v tej-ktorej sezóne, sa snažíme udeľovať prioritu tým produkciám, ktoré sú v nedostatočnej miere pokryté odbornými časopismi či dennou tlačou. Ide predovšetkým o bábkové produkcie, inscenácie nezávislých združení a regionálnych divadiel.

Projekt sa napĺňa v závislosti od dostupných finančných zdrojov. Do roku 2015 bol projekt podporovaný grantovým systémom Ministerstva kultúry SR. V roku 2016 došlo z dôvodu neudelenia grantu novozriadeným Fondom na podporu umenia k takmer úplnému zastaveniu recenznej činnosť. Sledovanie divadiel sa obnovilo postupne na prelome rokov 2016 a 2017, a to aj vďaka grantu od autorskej spoločnosti LITA. Žiaľ, viaceré recenzie sa už nepodarilo spätne doplniť. Od roku 2017 je už Fond na podporu umenia hlavným partnerom projektu a portál Monitoringu divadiel na Slovensku financuje z verejných zdrojov. Vo viacerých rokoch nás podporil aj Bratislavský samosprávny kraj cestou svojej dotačnej schémy.

Texty v Monitoringu divadiel na Slovensku prechádzajú podrobnou jazykovou a odbornou redakciou. Tým sa síce predĺži čas medzi premiérou inscenácie a uverejnením recenzie na webovej stránke, na druhej strane sa však garantuje ich zodpovedajúca úroveň. Hodnotenia totiž nemajú slúžiť len ako aktuálna informácia pre divákov či spätná väzba pre tvorcov, ale aj ako budúci archívny dokument. Každá z recenzií sa tak stáva materiálom pre výskumníkov a výskumníčky divadelného diania na Slovensku.

Projekt Monitoring divadiel na Slovensku vznikol v roku 2007 z intenzívnej potreby doplniť a reštartovať kritickú reflexiu tvorby slovenských divadiel. Jeho realizátorom je Slovenské centrum AICT (predsedníčka výboru Zuzana Uličianska), stálym partnerom je Vysoká škola múzických umení (dekan Divadelnej fakulty Juraj Letenay). Pri zrode myšlienky stál aj Divadelný ústav Bratislava (riaditeľka Vladislava Fekete). Zástupcovia uvedených inštitúcií sa stretli na schôdzi riaditeľov slovenských divadiel v Divadelnom ústave Bratislava dňa 29. 11. 2006, na ktorej bol prezentovaný i návrh vytvorenia siete kritikov prispievajúcich recenziami na spoločnú webovú stránku. Do roku 2009 sa táto iniciatíva nazývala IS.theatre.sk – Monitoring divadiel na Slovensku a vo svojich začiatkoch využívala na zverejnenie webovú stránku www.theatre.sk.

Dnes sa všetky recenzie nachádzajú na portáli www.monitoringdivadiel.sk. Vznik projektu reagoval na nepriaznivú situáciu v médiách a zároveň nadviazal na systém interných hodnotení divadiel, ktoré vypracovávali teatrológovia a teatrologičky zamestnané v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav Bratislava). V období po roku 1998, keď Divadelný ústav prenechal reflexiu na odbornú, prípadne dennú tlač, sa mnoho z divadelnej produkcie nereflektovalo, na čo poukazovali aj samotní tvorcovia a tvorkyne.

Koordinátorky/zodpovedné redaktorky: Diana Laciaková, Michaela Mojžišová
Odborná redaktorka: Martina Vannayová
Jazyková redaktorka: Hana Rafčíková

Link: www.monitoringdivadiel.sk